sila masok....takpayah ketuk pintu...

~~memori suka & duka ku~~

Monday, March 15, 2010

kalo PANDAI, cuba la baca!

blogger-emoticon.blogspot.com
⇂¡¡¡¡¡ɐʎ nןɐןǝs ɐןıp uɐʞnpuıɹ

¡¡ɐɾɐs ʇɐɥıs ʇɐɥıs ɐןıp
˙˙˙ʇıʞıs ǝʇɐpdn ʞɐu ɐɾɐs˙˙˙˙ɐן ʞo
ɐɥɐɥ
˙˙˙ʇoʞ ısǝq ɹp ʇɐʍ ƃuɐɹoʞ ʇnɹǝd˙˙˙ᄅɥsı
¿¿¿¿ǝʞ ɹɐdɐן ʞɐʇ ƃuɐɹoʞ˙˙˙ɐן ɹɐdɐן ɐןıp

ᄐnɥ˙˙˙¡ɥsɐɯs ʞɐʇ ǝʞ ʇdp ɥɐʇuǝ
˙˙˙uoʇuıɯpɐq uıɐɯ ʞɐʇ ɐɯɐן ɹǝןıƃ
˙˙˙uoʇuıɯpɐq uɐƃuıpuɐʇɹǝd ɐpɐ ɐןıp ʞosǝ

˙˙ᄅɐɥ˙˙ɥɐןoʞǝs ʞɐpnq ɯɔɯ nʇɐs-nʇɐs ɐɾǝƃuǝɯ ʞop ıʇsǝɯ
˙˙˙uɐʞ ıʇǝɹ ʞɐʇ ƃuɐɹoʞ ıʇsǝɯ˙˙ıɐpuɐd ɐןıp
˙˙˙˙˙ɐɥɐɥɐɥ˙˙˙˙ıu ƃuɐsƃuos uɐsıןnʇ ɐɔɐq ɹǝʞ ıɐpuɐd ƃuɐɹoʞ

˙˙ɐnɯǝs ɯɐןɐsblogger-emoticon.blogspot.com

No comments:

Post a Comment